Cách Làm Bảng Báo Giá Bán Phụ kiện Điện Thoại

Việc tạo một bảng báo giá bán phụ kiện điện thoại có thể thực hiện thông qua các bước sau đây. Bạn có thể sử dụng công cụ như Microsoft Excel hoặc Google Sheets để tạo bảng này:

 1. Xác định các mục cần bao gồm:
  • Tên phụ kiện.
  • Mô tả chi tiết về phụ kiện.
  • Giá bán.
  • Số lượng trong kho (nếu có).
  • Tổng cộng giá trị cho từng mục.

Dưới đây bạn có thể tham khảo video làm bảng báo giá nhanh tại Đây

Phần 2

 

Đoạn Cod VBA

Sub URLPictureInsert()
Dim Pshp As Shape
Dim xRg As Range
Dim xCol As Long
On Error Resume Next
Application.ScreenUpdating = False
Set Rng = ActiveSheet.Range(“J2:J29”)
For Each cell In Rng
filenam = cell
ActiveSheet.Pictures.Insert(filenam).Select
Set Pshp = Selection.ShapeRange.Item(1)
If Pshp Is Nothing Then GoTo lab
xCol = cell.Column + 1
Set xRg = Cells(cell.Row, xCol)
With Pshp
.LockAspectRatio = msoFalse
If .Width > xRg.Width Then .Width = xRg.Width * 9 / 10
If .Height > xRg.Height Then .Height = xRg.Height * 9 / 10
.Top = xRg.Top + (xRg.Height – .Height) / 2
.Left = xRg.Left + (xRg.Width – .Width) / 2
End With
lab:
Set Pshp = Nothing
Range(“J29”).Select
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub

 

Trả lời